Odborné semináře

V RÁMCI VELETRHU TÝDNE INOVACÍ ČR 2020

Patří plast do odpovědné budoucnosti?

13:00 - 16:00

Forum Karlín - Kotelna 55

Speakeři: Robert Suchopa, vedoucí projektu PYREKOL ve výzkumném centru UniCRE | Vojtěch Vosecký, spoluzakladatel INCIEN a odborník na cirkulární ekonomiku | Aleš Bláha, ředitel ZEVO Malešice a člen představenstva Pražských služeb | Jiří Kotek, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR | Jeffrey Osterroth, generální ředitel skupiny ATOZ

[CZ] Patří plast do odpovědné budoucnosti?

Zajímá vás vývoj našeho vztahu s plastem? Bude z něj dobrý sluha nebo zlý pán? Přijďte do Kotelny k diskuzi u kulatého stolu „Patří plast do odpovědné budoucnosti?“, poslechněte si významné experty a zapojte se do debaty. Dovíte se víc například o praktickém využití technologie pyrolýzy nebo očekávaných opatřeních a jejich předpokládaném dopadu na byznys i spotřebitele. Tato jedinečná událost uzavírá druhou sérii vzdělávajícího programu „Let’s talk about it” s moderátorem Michaelem Londesboroughem, který vás provede i touto diskuzí. Těšíme se na Vás!

Program:

13:00-13:45 - Registrace, malé občerstvení

13:45 - Úvodní slovo, uvítání hostů

14:00 - Zahájení Kulatého stolu

15:00-16:00 - Dotazy, diskuze, networking

Přednášející:

Robert Suchopa - Robert je ze své pozice manažera výzkumných a vývojových projektů chemické recyklace zodpovědný za koordinaci výzkumně-vývojových aktivit v této oblasti ve skupině Unipetrol. Chce přispět k většímu uplatnění technologií chemické recyklace jako nástroje ke zavedení plastů do cirkulární ekonomiky v České republice. Spolupracuje s různými subjekty od institucí pro výzkum a vývoj, přes dodavatele technologií až po společnosti působící v odpadovém hospodářství. Vystudoval chemii a technologii pro oblast zpracování ropy a následné výroby paliv a petrochemikálií (titul Ing. na VŠCHT Praha). Pro svou současnou roli nasbíral cenné zkušenosti především během čtyřletého působení v R&D v automotive sektoru významné mezinárodní společnosti.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch je jedním z předních odborníků na cirkulární ekonomiku v České republice. Vystudoval environmentální inženýrství a podnikání na holandské Wageningen University, pomohl založit INCIEN, ve kterém působil přes 4 roky, a podobným tématům se věnoval i v Evropském parlamentu. Momentálně vede v Praze expertní skupinu pro cirkulární ekonomiku a pracuje s řadou dalších organizací. Vojtěch je členem nadnárodní organizace Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Člen představenstva Pražských služeb a místopředseda představenstva asociace STEO, Aleš Bláha, vystudoval chemické inženýrství na Friedrich-Alexander-Universität v Erlangenu v roce 1990. Poté tam pracoval jako výzkumník na 2. katedře technické chemie. V roce 1992 zde obhájil svou disertační práci a získal titul Dr.-Ing. Od roku 2006 je ředitelem pražského Zařízení energetického využití odpadů, kde úspěšně řídil projekty DeDiox a Kogenerace s DeNOXem. Od roku 2018 řídí rekonstrukci ZEVO Malešice, jejíž ukončení je plánováno na konec roku 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek zastává od roku 2016 pozici ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Vystudoval materiálové inženýrství na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Zabývá se vztahy mezi mechanickým chováním a strukturou polymerních materiálů. Je autorem nebo spoluautorem více než sedmdesáti odborných publikací. Od roku 2013 působí v Ekonomické radě AV ČR. Jiří Kotek je členem Inženýrské akademie ČR a České společnosti chemické. Je národním zástupcem ČR v Evropské polymerní federaci (European Polymer Federation, EPF). V únoru 2019 byl zvolen na post předsedy EPF pro období 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey je generálním ředitelem skupiny ATOZ, zajišťující B2B komunikaci v oblastech maloobchodu, logistiky, obalového průmyslu, HoReCa, farmacie a marketingu v Čechách i na Slovensku prostřednictvím tištěných B2B médií, pořádáním kongresů a dalších B2B akcí a různých digitálních projektů (webových portálů, newsletterů, profilů na sociálních sítích). Jeffrey také vede divizi ATOZ Packaging, do které patří Svět balení- nejrozšířenější tuzemský časopis o obalovém průmyslu a největší kongres obalového průmyslu- OBALKO.


[EN] Do Plastics Fit into a Responsible Future?

Are you interested in the evolution of our relationship with plastic? Will it be a good servant or a bad master? Come to Kotelna for the roundtable discussion “Do Plastics Fit into a Responsible Future?”, listen to noted experts and join in on the debate. Find out more about applying pyrolysis technology in practice, anticipated regulations and their impact on both business and consumers and much more. This one of a kind event will close the second season of the educational program “Let’s talk about it” with moderator Michael Londesborough, who will also guide through this discussion. Looking forward to seeing you there!

Schedule:

13:00-13:45 - Registration, small refreshments

13:45 - Introduction, ugest welcome

14:00 - Roundtable beginning

15:00-16:00 - Questions, discussion, networking

Speakers:

Robert Suchopa - Robert’s position as manager of chemical recycling research and development projects makes him responsible for coordinating research and development activities in this area for the Unipetrol Group. His goal is to contribute to chemical recycling becoming a tool to help make plastics more sustainable in the Czech Republic. He collaborates with subjects from research and development, technology suppliers to companies active in the waste management sector. He completed his studies in crude oil processing chemistry and technology and subsequent fuel and petrochemical manufacturing (Engineer title from UCT Prague). He earned valuable experiences for his current role during his four year R&D tenure in the automotive sector of a significant international company.

Vojtěch Vosecký - Vojtěch is one of the top circular economy specialists in Czech Republic. He completed his environmental engineering and business studies at the Wageningen University in Holland, co-founded INCIEN, where he operated for over 4 years and worked on related issues in the European Parliament. He currently leads an expert team on circular economy for the city of Prague and collaborates with numerous other organizations. Vojtěch is a member of the international Circular Economy Club.

Aleš Bláha - Member of the Pražské služby Board of Directors and Vice Chairman of the Board of Directors of the STEO Association, Aleš Bláha completed his chemical engineering studies at the Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen in 1990. He continued to work as a researcher at the 2nd Department of Technical Chemistry and defended his dissertation there in 1992, earning the title Dr.- Ing. He has been director of the Prague Facility for Energy Recovery from Waste since 2006, successfully managing the DeDiox and the Cogeneration with DeNOx projects. As of 2018, he has been managing the reconstruction of the WtE Malešice, which is planned to be finished by the end of 2021.

Jiří Kotek - Jiří Kotek has been director of the Institute of Macromolecular Chemistry AS CR since 2016. He completed his material engineering studies at the Faculty of Mechanical Engineering CTU in Prague. Today he deals with the relationships between polymer material structure and mechanical behavior. Jiří has authored and co-authored more than seventy expert publications. He has acted on the Economic Council AS CR since 2013. Jiří Kotek is a member of the Engineering Academy CR and the Czech chemical society. He is the Czech national representative in the European Polymer Federation (EPF) and in February 2019 was elected chairman of the EPF for the term 2020-2021.

Jeffrey Osterroth - Jeffrey is the general manager of ATOZ Group, which provides B2B communication for the retail, logistics, packaging, HoReCa, pharmaceutical and marketing communities in Czechia and Slovakia via B2B magazines, congresses and other B2B events, and various online projects (web portals, newsletters, social media profiles). Jeffrey also directly manages ATOZ’s packaging division, which includes the countries' leading packaging magazine, Svět balení (World of Packaging), and the largest packaging congress, OBALKO.