Odborné semináře

V RÁMCI VELETRHU TÝDNE INOVACÍ ČR 2020

Soukromý sektor a Inovace jako klíčová hnací síla udržitelného rozvoje

12:00 - 13:00

Forum Karlín - seminární místnost 3

Speakeři: Barbora Žák Vlasová, Manažerka spolupráce se soukromým sektorem | Jan Wikturna, Odborný pracovník spolupráce se soukromým sektorem | Barbora Žáčková, Projektová manažerka pro Zambii a Kambodžu

Hledáte uplatnění pro své inovace? Napadlo vás, že inovativní podnikatelské záměry mohou přispět k řešení rozvojových problémů? Zajímáte se o rozvojové trhy? Seznamte se s „Programem rozvojového partnerství pro soukromý sektor“ České rozvojové agentury, jehož cílem je motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Zjistíte, kdo a jak se může o finanční podporu v rámci tohoto programu přihlásit. Projektový manažeři vás seznámí s již podpořenými projekty, které mohou sloužit jako zdroj inspirace a v neposlední řadě budete mít možnost s námi konzultovat své nápady.


Podnikatelský sektor a Inovace jsou klíčovou hnací silou udržitelného rozvoje. Důvodem je skutečnost, že udržitelný rozvoj je naléhavou otázkou, která vyžaduje okamžitou akci a nové způsoby řešení ze strany vlád, průmyslu a společnosti jako celku. Právě inovace mohou vést k transformaci jednotlivců, organizací, dodavatelských řetězců a komunit směrem k udržitelné budoucnosti. Při naplňování Cílů udržitelného rozvoje je nutná společná snaha nás všech, včetně zapojení soukromého sektoru. Právě soukromý sektor bývá často nositelem inovací a jeho zapojení do udržitelného rozvoje je jednou ze základních podmínek pro odstranění chudoby. Vždyť devět z deseti pracovních míst v rozvojových zemích je vytvořeno právě soukromým sektorem. Rozvojové trhy zároveň představují velkou příležitost pro malé i velké firmy, které se chystají rozšířit své působení. A protože hraje soukromý sektor v mezinárodním rozvoji nezaměnitelnou roli, je cílem Programu B2B motivovat malé a střední české podniky k přenosu inovativních myšlenek, které mají potenciál řešit rozvojové výzvy v partnerských zemích. Program tak podněcuje české firmy k založení obchodního partnerství s lokálními partnery, a tím i poskytnutí nových pracovních příležitostí pro místní obyvatele, přenos know-how, technologií a v neposlední řadě i evropských standardů a kvality.“